Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MS Kolberga 16 Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Radziwiłłowska 29/7, 31-026 Kraków.
 2. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@kolberga16.pl lub listownie pod adresem: ul. Radziwiłłowska 29/7, 31-026 Kraków
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
  a. udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO);
  b. w celu oferowania Pani/Panu produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Administratora (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS;
  c. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  a. przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Pana/Pani sprawy;
  b. przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
  c. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
  c. podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 6. W celu dopasowania oferty do Pana/Pani indywidualnych potrzeb, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi (podmiotami współpracującymi), którzy nie wchodzą w skład grupy naszych spółek. W każdym przypadku powierzenie Państwa danych odbywa się zgodnie w przepisami RODO, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolną decyzją, jednak jej brak, uniemożliwi skorzystanie z oferty podmiotów współpracujących.
 7. Dane osobowe zapisywane są poprzez pliki cookies, które są zainstalowane na stronie internetowej Administratora.
 8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz skorzystanie z oferty usług Administratora.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.